26 thoughts on “Każdego dnia 2018 Caly Film Lektor PL CDA

  1. czyta³am t¹ ksi¹¿kê 1,5 roku temu i tak sobie marzy³am, ¿eby by³ na jej podstawie film…. BO¯E, to jest spe³nienie marzeñ!!!! Ulubiona ksi¹¿ka <3 Polecam wszstkim te¿ 2 czêœæ!?

  2. Nie muszê ogl¹daæ tego filmu, ¿eby znaæ "przes³anie' ksi¹¿ki: mianowicie po prostu kolejna propaganda pro lgbt + coœ tam i chodzi tu po prostu o to, ¿e jak znajdziemy prawid³ow¹ osobê to bêdziemy mieæ gdzieœ czy jest to dziewczyna czy ch³opak, bo to w osobowoœci siê zakochaliœmy i nawet jak ta osoba bêdzie zamienia³a siê cia³ami z innymi osobami to nam to nie bêdzie przeszkadzaæ. Widzê tutaj kolejny ch³am pokazuj¹cy jak fajnie byæ innym. Jak fajnie byæ nowoczesnym i ¿e to zupe³nie normalne kochaæ tê sam¹ p³eæ. Nie, dziêkujê. Wolê poogl¹daæ coœ wartoœciowego co nie bêdzie kolejnym badziewiem pior¹cym mózgi innych.?

  3. Czyta³am t¹ ksi¹¿kê. Niesamowita historia. Mam nadziejê, ¿e film ksi¹¿ce dorówna, bo zapowiada siê równie œwietnie??? dzieki za link ide ogladac !!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *